ORDEN & SIKKERHED

Orden og sikkerhed ombord kort fortalt

 • Passagerer skal udvise en adfærd / opførsel, så de ikke er til gene for andre passagerer eller Bådfartens mandskab.
 • Passagerer skal rette sig efter mandskabets anvisninger / henstillinger.
 • Passagerer skal tage vare på sig selv samt medfølgende børn og dyr.
 • Personer, der er berusede eller på anden måde udviser en adfærd / opførsel, der kan være til gene for andre, kan Bådfartens mandskab nægte transport med Båden.

ORDEN & SIKKERHEDSREGLER

Sikkerhedsinstruks for sejlads med Hørby Båden i Holbæk Havn

Version 1 – Udarbejdet 04.04.2022

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?
Hørby Båden

1. Identifikation af rederen
Hørby Færgekro, Strandvejen 1, 4300 Holbæk.
Rederens kontaktmand og daglig driftsansvarlig: Finn Fogtmann, Strandvejen 1, 4300 Holbæk, tlf. 40 38 04 10.

2. Sejladsaktiviteter
Båden bruges til passagersejlads med fører i Holbæk fjord mellem Hørby havn og Holbæk Havn.
Aktiviteten drives af Hørby Færgekro.
Der sejles i perioden 1. maj til 22. oktober 2023
Der sejles ikke ved varsel om torden og middelvindhastigheder over 8 m/sek (Mørkegrøn pil). Se på Windy appen.

3. Identifikation af risici
Risiko 1: Kollision med andre både – høj risiko
Risiko 2: Personskader ved sejlads under broer – lav risiko
Risiko 3: Motorstop – lav risiko
Risiko 4: Kollision med større fremmedlegemer i Fjorden – lav risiko
Risiko 5: Mand over bord – lav risiko
Risiko 6: Brand i det elektriske system – lav risiko

4. Tiltag til at imødegå risici
Risiko 1: Kollision med andre både
Risikoen er høj, da der sejler en del kanoer, kajakker, både og en færge på ruten.

 • Agtpågivenhed under sejladsen.
 • Der sejles med lav hastighed – max forbrug 1,2 kW opstrøms/mod vind og 0,8 kW nedstrøms/med vind
 • Når man nærmer sig kanoer, kajakker, andre både og færgen, tages farten af, og bådføreren vurderer muligheden for sikker passage.

Risiko 2: Personskader ved sejlads under broer
Risikoen er lav, da Munkholmbroen er langt fra.

Risiko 3: Motorstop
Risikoen er lav, da det elektrisk fremdriftssystem er gennemkontrolleret og med høj driftssikkerhed

 • Båden lades fuldt op hver nat
 • Føreren instrueres i, hvordan kontrol med batteristand og forbrug fungerer
 • Kontrol af motorens funktion – frem og bak – inden der lægges fra land
 • Ved fremmedlegeme i skruen stoppes motoren straks, og fremmedlegemet fjernes med bådshagen.
 • Kan fremmedlegemet ikke fjernes, trækkes båden til land et sted, hvor passageren kan stige af.

Risiko 4: Kollision med større fremmedlegemer i Fjorden.
Fjorden er kontrolleret gennem en række testsejladser, hvor der ikke er fundet generende forhindringer i vandet

 • Ved kollision med større fremmedlegemer i vandet memoreres stedet for at kunne undgå det på de kommende sejladser – og evt. få fjernet forhindringen
 • De øvrige bådførere og den driftsansvarlige informeres om forhindringen

Risiko 5: Mand over bord
Risikoen er lav, da passagererne er placeret i båden indenfor et rækværk

 • Båden skal være tøjret i begge ender ved al af- og påstigning
 • Børn under 12 år skal bære redningsvest.
 • Alle skal sidde ned under hele sejladsen og må først rejse sig, når båden er tøjret og bådføreren giver besked på at stige fra borde.

Risiko 6: Brand i det elektriske system
Det elektriske system er gennemkontrolleret og afprøvet under fremdrift – også med højt strømforbrug.

 • Branden slukkes med pulverslukkeren
 • Om nødvendigt sejles eller Ringes efter anden båd, der kan trække den i land, og passagererne evakueres til land
 • Hvis branden ikke kan slukkes, tilkaldes brandvæsenet på 112.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning
Fartøjet:

 • Båden er en aluminiumsbåd af typen PonTOM Defender – længde 7,0 m, bredde 2,5 m, vægt uden passagerer 1100 kg.
 • Den er bygget til persontransport.
 • Båden følger standarderne European Recreational Directive 2003/44/EC og er CE-godkendt til 13 personer i vand-kategori C

Sikkerhedsudstyr:

 • Godkendte redningsveste i størrelserne 0-15 kg, 15-30 kg, 30-40 kg, 40-50 kg, 50-70 kg, 70-90 kg og +90 kg.
 • 1 anker med ankertov
 • 1 bådshage
 • 1 nødpaddel
 • 1 6 kg pulverslukker
 • 2 stk redningsflåder, Sea Safe Pro Light Coastal redningsflåder (ISO 9650 godkendt) til 8 personer pr flåde.
 • 1 redningsring

Notat vedr. redningsflåder i 12 pax både med dimensionstal max 20 og højst 100 kW motor.

“Fartøjet er udrustet med en eller flere godkendte “Solas” redningsflåder eller godkendte 4 personers redningsflåder med en samlet kapacitet til at optage alle personer om bord, eller der skal være truffet andre foranstaltninger, der sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau.” Bek. nr. 956 af 26/9/2012

Det betyder også, at det er rederens ansvar at sikre

 • om der skal være redningsflåder eller beskrive “et tilsvarende sikkerhedsniveau”.
 • hvilke redningsflåder der er relevante for det pågældende sejladsområde.

Båden, der skal sejle mellem Holbæk og Tuse Næs sejler kun;

 • i sommerhalvåret
 • i almindeligt vejr (middelvind må max være 8 m/s)
 • i Holbæk Fjord
 • er udstyret med dobbelt bund og er derfor synkefri.

Krav til passagerer:

 • Alle passagerer skal uden tøven følge Bådsførerens anvisninger.

6. Besætningen og dens kompetencer

 • Besætningen består af en bådfører.
 • Bådføreren er myndig, har sejladserfaring og har gennemført et tilpasset kursus med fokus på sikkerhed og manøvrering.
 • Bådfører er fuldt bekendt med denne sikkerhedsinstruks og kender placering og brug af alt sikkerhedsudstyr

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

 • Der sejles med max 12 passagerer ombord
 • Der sejles ikke ved varsel om torden og ved middelvindhastigheder over 8 m/sek.

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

 • Om muligt trækkes båden til et sted, hvor der kan stiges af på land
 • Båden tøjres om muligt.
 • Bådføreren assisterer alle passagerer med at blive evakueret fra båden og komme sikkert på land.
 • Ved brand alarmeres brandvæsenet på 112.
 • Der er redningsflåder, som alle kan reddes over til ved ulykke.

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

 • Bådføreren skal medbringe mobiltelefon under sejladsen.

10. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

 • Bådføreren sætter sig ind i sikkerhedsinstruksen og bekendtgør relevante dele af den til alle passagerer.

11. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

 • Bådføreren anmelder utilsigtede hændelser og næsten-ulykker til rederens kontaktmand, som udarbejder en redegørelse og tager initiativ til evt. særligt tiltag, herunder ændring af sikkerhedsinstruksen.
 • Ved ulykker afholdes på rederens initiativ et opfølgningsmøde mellem bådføreren og reder.